[*sfeerbeeld*]

Algemene voorwaarden van Enjoy Energy

 

Artikel 1 Algemeen

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Enjoy Energy en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

2.   Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Begripsomschrijvingen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: degene, die een overeenkomst heeft afgesloten met Enjoy Energy.

Overeenkomst:  overeenkomst tussen opdrachtgever en Enjoy Energy die Enjoy Energy verplicht tot het verrichten van een prestatie volgens de bij de overeenkomst behorende opdracht omschrijving.

 

Artikel 2 Aanbieding en acceptatie

1.     Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege Enjoy Energy zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden tenzij anders vermeld.

2.  Indien Enjoy Energy op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Enjoy Energy de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Enjoy Energy Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden voordat Enjoy Energy de feitelijke opdracht kan starten.

3.   Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Enjoy Energy een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Enjoy Energy geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.

4.  Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

5.  Enjoy Energy is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van Enjoy Energy - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Enjoy Energy voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

 

Artikel 3 Inhoud van de opname en/of inspectie en het rapport

1.     De inhoud van de rapportage naar aanleiding en als resultaat van een opname en/of inspectie bestaat uit een beoordeling en indien overeengekomen / mogelijk een advies.

2.     Een opname en of een inspectie bestaat uit een visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde (thermische )zichtbare en/of zeer duidelijk anders aantoonbare zaken worden gerapporteerd.

3.     Het doel evenals de aard en wijze van een opname en/of inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen – waaronder vloerbedekking – worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achter- of onderliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Enjoy Energy zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Enjoy Energy geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

4.     De opdrachtgever garandeert dat Enjoy Energy vrij toegang verkrijgt tot het op te nemen en/of te inspecteren object en alle te op te nemen en/of te inspecteren onderdelen, waaronder zolders, kruipruimten en dergelijke.

5.     Indien een opname en/of inspectie in de kruipruimte onder de vloer noodzakelijk is dan zal tijdens deze opname en/of inspectie minimaal nog één persoon aanwezig zijn. De kruipruimte moet op een eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk zijn, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Enjoy Energy. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist.

6.     Daken tot een maximale hoogte van ca. 6 meter (2 verdiepingshoogten) worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling van Enjoy Energy, bereikbaar met ladders van maximaal 7 meter (werkende hoogte 6 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden opgenomen en/of geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van Enjoy Energy.

7.     Indien tijdens een opname en/of inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – , dit uitsluitend ter beoordeling van Enjoy Energy, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet opgenomen en/of geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

8.     Voor die onderdelen die niet (thermisch) visueel op te nemen en/of te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.

9.     De geldigheidsduur van een rapport bedraagt zes maanden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Enjoy Energy opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Enjoy Energy door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door Opdrachtgever aan Enjoy Energy kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Enjoy Energy heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

 

Artikel 4 Prijzen

1.     De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.     Enjoy Energy heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen

3.     De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft Enjoy Energy het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.

4.     De in een rapportage aangegeven subsidie- en investeringskosten zijn globale ramingen voor de reductie van het energiegebruik.. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke beeld te geven, kunnen aan de in de rapportage(s) genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

5.     Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Betaling

1.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Enjoy Energy aan te wijzen bankrekening te geschieden.

2.     Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is Opdrachtgever - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling. Tevens zal na de eerste aanmaning het factuurbedrag verhoogd worden met € 15,- administratiekosten.

3.     Indien Enjoy Energy tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

4.     Enjoy Energy maakt ook gebruik van de incassomodule van de Triodos Bank en van IDeal. Bij de incasso wordt het verschuldigde bedrag binnen enkele dagen na de boeking van uw bankrekening afgeschreven. De Triodos Bank houdt toezicht op het juist gebruik van de incassomodule. Bij misbruik wordt  Enjoy Energy per direct alle rechten ontnomen om van deze module gebruik te kunnen maken.

5.     Mocht het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kunnen worden, dan ontvangt u daarover bericht. U kunt vervolgens zelf het verschuldigde bedrag aan Enjoy Energy overmaken. Dit bedrag dient op onze rekening te staan voordat de afspraak met onze adviseur staat wordt uitgevoerd.

 

Artikel 6 Afspraak wijzigen of annuleren

1.     U kunt de datum en / of tijd van uw afspraak tot 2 dagen van tevoren kosteloos wijzigen. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met Enjoy Energy. Wilt u minder dan 48 uur voor de afspraak de datum en / of tijd wijzigen, dan zullen € 25,-- aan wijzigingskosten in rekening worden gebracht.

2.     Indien u een afspraak wilt annuleren, dan restitueert Enjoy Energy onder bepaalde voorwaarden (een gedeelte van) het reeds betaalde bedrag. Annuleren kan alleen per email. U kunt uw boeking gratis annuleren tot 2 dagen voor de ingeplande bezoekdatum.

3.     Bij annulering binnen 24 uur wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

4.     Indien u op de afgesproken tijd niet aanwezig blijkt de zijn, zonder dat u dit heeft gemeld, wordt  50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1.     Het is Opdrachtgever verboden de door Enjoy Energy aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.

2.     Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Enjoy Energy geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Enjoy Energy verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendomsrecht

1.     Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door EnjoyEnerg vervaardigde rapportages berusten bij Enjoy Energy.

2.     Enjoy Energy heeft het recht de door Enjoy Energy vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.

 

Artikel 9 Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1.     Ingeval één van de partijen tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2.     De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

3.     Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen tengevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.

4.     In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft Enjoy Energy het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen c.q. te beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. Enjoy Energy zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige chadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 10 Overmacht

1.     In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2.     Als een niet aan Enjoy Energy toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken:

3.     Iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien - waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering door Enjoy Energy, dat de nakoming door Enjoy Energy zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Enjoy Energy gevergd kan worden.

 

Artikel 11  Klachten

1.     Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@enjoyenergy.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

2.     Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Toepasselijk recht: op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

3.     Klachten respectievelijk schaden en/of aansprakelijkstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan Enjoy Energy te worden gemeld.

4.     Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever Enjoy Energy niet binnen een week na de datum van oplevering hiervan in kennis heeft gesteld.

5.     Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.     Klachten die Enjoy Energy bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van heropname en/of her-inspectie en/of schadevergoeding.

7.     Klachten inzake facturen van Enjoy Energy dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Enjoy Energy te zijn ontvangen.

8.     Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Enjoy Energy.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1.     Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw/woning tijdens de werkzaamheden voor Enjoy Energy toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een gebouw (woning), ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het gebouw (woning)  niet kan worden opgenomen en/of geïnspecteerd, kan Enjoy Energy niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen opname en/of inspectietarief.

2.     Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 10 km rond het op te nemen en/of te inspecteren gebouw (woning). In onderhavige situaties zal Enjoy Energy gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

3.     Enjoy Energy is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Enjoy Energy en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van Enjoy Energy.

4.     Enjoy Energy kan slechts aansprakelijk zijn voor schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot een maximum van € 2.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

5.     Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 4 weken na oplevering schriftelijk aan Enjoy Energy te melden.

6.     Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Enjoy Energy komt, geldt een eigen risico van € 750,00.

7.     Indien Enjoy Energy aansprakelijk is voor de schade, heeft Enjoy Energy het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen.

8.     Omdat het advies van Enjoy Energy in de rapportages op een (thermische) visuele beoordeling is gebaseerd, worden alleen deze in de rapportages beschreven. Enjoy Energy is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.

9.     Enjoy Energy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat Enjoy Energy gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.

10. Enjoy Energy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Enjoy Energy verstrekte informatie die Enjoy Energy vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen.

11. Enjoy Energy zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.

12. Enjoy Energy is niet aansprakelijk voor zaken die Enjoy Energy niet opgenomen en/of geïnspecteerd heeft, alsmede voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en waarvan Enjoy Energy in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.

13. Enjoy Energy is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met asbest of asbesthoudende materialen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.

14. Opdrachtgever is gehouden om Enjoy Energy de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtgever Enjoy Energy hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of Enjoy Energy de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.

15. Opdrachtgever vrijwaart Enjoy Energy voor alle schade die Enjoy Energy mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Enjoy Energy daarvoor jegens

16. Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen

17. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen.

18. Enjoy Energy is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag zijnde € 500.000,- conform de dekking in de aansprakelijkheidsverzekering van Enjoy Energy

 

Artikel 13 Vervaltermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Enjoy Energy onverwijld schriftelijk aan Enjoy Energy mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

 

 Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1.     Op alle door Enjoy Energy te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de rechtbank rechtdoende in kort geding, uit te lokken - aan de uitspraak van de gewone rechter te Utrecht worden onderworpen.

 

Artikel 15 Slotbepalingen.

1.     Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2011.

2.     Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend vermeld op de website van het Enjoy Energy.

3.     Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als " algemene voorwaarden voor een Opdracht”